Οδηγίες

Οδηγίες υποβολής προτάσεων:

Οι προτάσεις θα πρέπει να περιλαμβάνουν:

  • Περίληψη έκτασης μέχρι 400 λέξεις,
  • μέχρι 6 βιβλιογραφικές αναφορές
  • 3-8 λέξεις κλειδιά.
  • Το όνομα του/της επιβλέποντα/ουσας καθηγητή/τριας
  • To Παιδαγωγικό Τμήμα, τη Σχολή & το Παν/μιο στο οποίο ανήκει ο/η φοιτητής/τρια
  • Το γνωστικό πεδίο εντός του οποίου εγγράφεται η πρόταση

Το αρχείο της περίληψης θα πρέπει να ονομάζεται ως εξής: επίθετο του/της φοιτητή/τριας με λατινiκούς χαρακτήρες + edutopia 2022

Tα αρχεία θα αποστέλλονται σε μορφή .doc ή docxformat